تعرفه تبلیغات

تبلیغات به کسب و کارها امکان معرفی ،ایجاد حسن شهرت ، فراهم کردن فرصتها ، بازارهای جدید و افزایش فروش را می دهد

انواع تبلیغات وتعرفه در ویدیوتو

     ۱-  تقدیم می کند

تیزر ۱۵ ثانیه در ابتدای هر ویدیو ۵۰ میلیون تومان

    ۲-باکس آگهی

بنر در صفحات پلتفرم همراه با کلیک و پخش تیز هر ماه ۱۵۰ میلیون تومان

۳-تبلیغات جانمایی در تولیدات

متناسب با سریال یا برنامه در حال تولید مشخص خواهد شد